Tiek likvidēts Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts

Notikumam nav bildes. Pievieno notikuma bildi!
Personas:
39Personu saraksts
Notikumi:
6Notikumu saraksts
Datums:
28.12.2013
Papildu lauki

Senāta pienākums bija uzraudzīt un vadīt likumu piemērošanu, kā arī vienādu un pareizu likumu iztulkošanu. Kopš izveidošanas, Senāta sēžu zāles sienā iegravēti vārdi "Viens likums - viena taisnība visiem", kas tiek uzskatīti par Latvijas tiesu un tiesību sistēmas pamatprincipu, kura izvešanu dzīvē uzrauga Senāts.

Latvijas Senāts tika nodibināts 1918.gadā kā viena no pirmajām Latvijas Republikas iestādēm. Latvijas Senātu nodibināja ar 1918. gada 6. decembra Latvijas Tautas padomes "Pagaidu nolikumu par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību" (Skat. Latvijas Pagaidu Valdības likumu un rīkojumu krājums, Nr. 1, 15.07.1919., Nr. 10, 12. lpp. et seq., 7. punkts), kas bija Latvijas Senāta, tāpat kā pārējo pirmsokupācijas Latvijas tiesu pamatlikums. 1918.gada 6.decembra „Pagaidu nolikums par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību” kā kasācijas instanci visās lietās noteica Latvijas Senātu Rīgā, kas izspriež lietas koleģiālā sastāvā un sadalās civilā, kriminālā un administratīvā nodaļās ar kopīgā sēdē vēlētiem priekšsēdētājiem. Pie Senāta pastāv virsprokurors ar biedriem. Senāta locekļus ieceļ Pagaidu valdība no Tieslietu ministrijas priekšā liktiem kandidātiem, bet viņu apstiprināšana piekrīt Tautas padome

Latvijas Senāts jau iepriekš tika "oficiāli likvidēts" ar 1940. gada 11. novembra Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Dekrētu par Latvijas PSR tiesu sistēmas pārveidošanu

***

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.; 2008, 1., 15.nr.; 2009, 9., 14., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 19., 178.nr.; 2011, 117.nr.; 2012, 92., 189.nr.; 2013, 6., 21., 61., 112., 183., 187.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 121.panta otrās daļas ievaddaļā vārdu "Senāta".

2. 347.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senātam" ar vārdiem "Augstākajā tiesā";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Senāta attiecīgās struktūrvienības" ar vārdiem "Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta".

3. Aizstāt 348.panta pirmajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senāts" ar vārdiem "Augstākā tiesa".

4. Aizstāt 442.panta trešajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senāts" ar vārdiem "Augstākā tiesa".

5. Aizstāt 560.panta trešajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senātam, kura" ar vārdiem "Augstākajā tiesā, kuras".

6. Izslēgt 566.pantā vārdus "citā sastāvā".

7. Aizstāt 569.panta pirmajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senātam" ar vārdiem "Augstākajā tiesā".

8. Aizstāt 570.panta trešajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senātam, kura" ar vārdiem "Augstākajā tiesā, kuras".

9. Izteikt 573.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Jautājumu par nolēmuma pārbaudi kasācijas kārtībā izlemj Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja norīkots tiesnesis."

10. Aizstāt 577.panta trešajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senātam" ar vārdiem "Augstākajai tiesai".

11. Aizstāt 578.panta otrajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senātam" ar vārdiem "Augstākajai tiesai".

12. Aizstāt 579.panta trešajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senāts" ar vārdiem "Augstākā tiesa".

13. Aizstāt 582.panta pirmajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senāts" ar vārdiem "Augstākā tiesa".

14. 583.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "(turpmāk arī - referents)";

izslēgt otrajā daļā vārdu "Senāta".

15. Aizstāt 585.panta trešajā daļā vārdu "referents" ar vārdiem "tiesnesis, kuram uzdots referēt".

16. Aizstāt 586.pantā vārdu "referents" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "tiesnesis" (attiecīgā locījumā).

17. Izteikt 659.pantu šādā redakcijā:

"659.pants. Tiesas, kas izskata lietas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

Prokurora atzinumu un iesniegtos materiālus izskata:

1) par lietu, kurā nolēmumu pieņēmusi pirmās instances vai apelācijas instances tiesa, - Augstākā tiesa;

2) par lietu, kurā lēmumu pieņēmusi Augstākā tiesa, - pieci Augstākās tiesas tiesneši, kuri agrāk nav piedalījušies šīs krimināllietas izskatīšanā, tiesas priekšsēdētāja vadībā."

18. Aizstāt 660.pantā vārdu "referents" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "tiesnesis" (attiecīgā locījumā).

19. Aizstāt 663.panta trešajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senātam" ar vārdiem "Augstākajā tiesā".

20. Aizstāt 668.panta pirmajā daļā vārdu "senatori" ar vārdu "tiesnesis".

21. Izteikt 669.pantu šādā redakcijā:

"669.pants. Nolēmumu izpildes apturēšana

Ja Augstākā tiesa pieņēmusi izskatīšanai pieteikumu vai protestu, tā var atlikt vai apturēt sprieduma vai lēmuma izpildi līdz tā jaunai izskatīšanai."

22. Aizstāt 670.panta pirmajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senāts" ar vārdiem "Augstākā tiesa".

23. Aizstāt 706.panta pirmajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta" ar vārdiem "Augstākā tiesa".

24. 720.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā" ar vārdiem "Augstākajā tiesā";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta" ar vārdiem "Augstākā tiesa".

25. 760.pantā:

aizstāt septītajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senātam kasācijas kārtībā" ar vārdiem "Augstākajā tiesā";

aizstāt devītajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senāts to atstājis" ar vārdiem "Augstākā tiesa to atstājusi".

26. Papildināt pārejas noteikumus ar 46., 47., 48., 49., 50., 51. un 52.punktu šādā redakcijā:

"46. Lietās, kuras izskatītas apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā, apelācijas kārtībā pēc 2014.gada 1.janvāra pārsūdzētu nolēmumu izskata tā pati apgabaltiesa kā apelācijas instances tiesa.

47. Lietas, kuras nodotas izskatīšanai Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā līdz 2013.gada 31.decembrim, bet kurās tiesas izmeklēšana nav uzsākta līdz 2014.gada 30.jūnijam, nodod izskatīšanai apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai.

48. Lietas, kurās Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā ir uzsākta tiesas izmeklēšana, bet kuras līdz 2014.gada 31.decembrim nav izskatītas, nodod izskatīšanai apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai.

49. Lietas, kuras nodotas izskatīšanai apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā un kurās līdz 2014.gada 31.decembrim pieņemts lēmums par kriminālprocesa apturēšanu, pēc 2015.gada 1.janvāra nodod rajona (pilsētas) tiesai kā pirmās instances tiesai.

50. Lietas, kuras nodotas izskatīšanai Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā un kurās pieņemts lēmums par kriminālprocesa apturēšanu, pēc 2015.gada 1.janvāra nodod apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai.

51. Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā izskatītās lietas, kurās pēc 2014.gada 1.janvāra kasācijas instance ir atcēlusi nolēmumu, nosūta jaunai izskatīšanai apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai.

52. Ja pēc 2014.gada 1.janvāra lietā, kas izskatīta apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā, ir izlemjami ar nolēmuma izpildi saistīti jautājumi, tos nosūta izlemšanai rajona (pilsētas) tiesai kā pirmās instances tiesai."

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 19.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 28.decembrī

Saistītie notikumi

NosaukumsDatumsValodas
1Apstiprināts LR 40.ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un viņa vadītais ministru kabinetsApstiprināts LR 40.ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un viņa vadītais ministru kabinets23.01.2019lv, ru
2Sāk darbu Administratīvās tiesasSāk darbu Administratīvās tiesas02.02.2004lv
3Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojums Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojums 15.06.1994lv
4Tiek noraidīts priekšlikums Saeimā runāt tikai latviskiTiek noraidīts priekšlikums Saeimā runāt tikai latviski04.12.1931lv
5 Tautas padome 3. lasījumā pieņem “Likumu par Latvijas izglītības iestādēm”. Latviešu valoda skolās kļūst par obligātu Tautas padome 3. lasījumā pieņem “Likumu par Latvijas izglītības iestādēm”. Latviešu valoda skolās kļūst par obligātu08.12.1919lv
6Tiek apstiprināti Piltenes statūtiTiek apstiprināti Piltenes statūti28.10.1611lv

Karte

Nav piesaistītu vietu

  Personas

  Nosaukums No Līdz Valodas
  1Ilgars Zigfrīds ŠepterisIlgars Zigfrīds Šepteris11.06.194317.03.2008lv
  2Zaiga RaupaZaiga Raupa17.11.193928.04.1999en, lv
  3
  Mārtiņš Dudelis30.10.193928.06.2007lv
  4
  Valdis Salmiņš28.03.193809.04.2004lv
  5Māris JansonsMāris Jansons02.08.193617.01.1997lv
  6Dītrihs Andrejs LēbersDītrihs Andrejs Lēbers04.01.192324.06.2004de, en, lv, ru
  7Ludvigs JansonsLudvigs Jansons29.10.190912.05.1958lv
  8
  Roberts Siksna17.10.1901lv
  9Augusts Jānis RumpētersAugusts Jānis Rumpēters13.03.189917.12.1978lv
  10Pēteris StērstePēteris Stērste08.09.189320.03.1976de, en, lv, ru
  11Maksis Bernhards RatermanisMaksis Bernhards Ratermanis22.07.189308.04.1970lv
  12Mintauts ČaksteMintauts Čakste11.04.189316.09.1962lv
  13Jānis AnkravsJānis Ankravs13.07.189226.11.1963lv
  14Jānis BalodisJānis Balodis25.12.189028.05.1975lv
  15Jānis SkudreJānis Skudre03.05.188908.07.1942lv
  16Osvalds Augusts OzoliņšOsvalds Augusts Ozoliņš13.08.188821.04.1942lv
  17Jēkabs GrotsJēkabs Grots15.05.188817.06.1942lv
  18Rūdolfs Jānis AlksnisRūdolfs Jānis Alksnis12.04.188809.06.1961lv
  19Voldemārs Arvīds KaņepītisVoldemārs Arvīds Kaņepītis11.05.188726.05.1936lv
  20Teodors BergtālsTeodors Bergtāls17.07.188609.06.1942lv
  Birkas