19. marca

Urodzeni

Ernests Brastins1892 Ernests Brastins (49 lat)

Elżbieta Zawacka1909 Elżbieta Zawacka (99 lat)

Илья  Самосудов1997 Илья Самосудов (25 lat)

Paulīna Strautmane1919 Paulīna Strautmane (62 lat)

Oleksi  Tsibko1967 Oleksi Tsibko (55 lat)

Zmarli

Batirs Jušvajevs2022 Batirs Jušvajevs (51 lat)

Edgars Riekstiņš1979 Edgars Riekstiņš (66 lat)

Jānis Frīdrihs Baumanis1891 Jānis Frīdrihs Baumanis (56 lat)

Mārtiņš Vācietis1945 Mārtiņš Vācietis (72 lat)

Elza Žebranska1996 Elza Žebranska (92 lat)