Алдай-оол Хомушку

Pievieno šai personai bildi!
Dzimšanas datums:
24.01.1999
Miršanas datums:
17.11.2023
Apglabāšanas datums:
27.11.2023
Mūža garums:
24
Dienas kopš dzimšanas:
9171
Gadi kopš dzimšanas:
25
Dienas kopš miršanas:
108
Gadi kopš miršanas:
0
Tēva vārds:
Орлан-оолович
Kategorijas:
Krievijas Ukrainas 2014-24 kara kritušais, Militārpersona, karavīrs, Ukrainas suverenitātes pretinieks, Virsnieks
Tautība:
 tuvietis
Kapsēta:
Norādīt kapsētu
Подслушано в Барун-Хемчикском кожууне 24 Nov at 12:23 pm · · from Artyshmaa Khomushku     Бистин эргим киживис,ачазынын,авазынын оглу,агбазынын,честезинин,дунмаларынын,
кудээзинин,чоргааралдыг дунмазы,акызы,чуржузу,каты,чангыс оглунун ынак ачазы,кады чурттаан эжинин быжыг чоленгиижи,хой санныг доргул-торелинин ынак оглу,дунмазы,чээни,хой санныг эштеринин бузурелдиг эжи Хомушку Алдай Орлан-оолович Ада чурттун камгалаар дээш тускайлаттынган шериг операциязынга коргуш чок, маадырлыг командир хулээлгезин бедик деннелге кууседип тургаш, 2023 чылдын ноябрь 17де кады-торээнеринден, ынак улузундан кезээ монгеде чарлып чорутканын ханы кажыыдал-биле ырак-чоок торелдеривиске, эш-оорунге дыннадып тур бис.
Алдай Орлан-оолович 1999 чылдын январь 24де торуттунген. 2015 чылда Барын-Хемчик кожууннун Хонделен ортумак школазын дооскаш Красноярск хоорайнын Сибирьский федеральный университетин
Военно инженерный институдун 2021чылда
Военный инженер бооп дооскаш,эртеми биле баштайгы хулээлгезин Белгород хоорайнын артиллерияга ажылдап эгелээн.2023 чылдын апрель айда 55 дугаарлыг даг адыгжы бригадага шериг бригадазынын командири.
Ол дангыраанга болгаш албан хулээлгезинге шынчызын коргузуп, тайбын дээш маадырлыг демиселин, быжыг чоруктуун коргускен.
Дунмавыстын дугайында чырык сактыышкын оон кады-торээннеринин, чоок кижилеринин чурээнге кезээ монгеде артар.
Маадырлар уттундурбас!!!
Ундурер чери:
Ак-Довурак хоорайнын Дружба 27-15тен ноябрь 28тин хунунде, 09.40-11:40 шак аразында соолгу оруунче ундурерин дыннадып тур бис.
Харылзажыр дугаарлары:
Угбазы-89016765854
Оонун ишти-890001610124

Nav pesaistītu vietu

  loading...

    Nav saiknes

    Nav norādīti notikumi

    Birkas