Antons Ušpelis

Pievieno šai personai bildi!
Dzimšanas datums:
14.08.1944
Miršanas datums:
26.08.2015
Mūža garums:
71
Dienas kopš dzimšanas:
29107
Gadi kopš dzimšanas:
79
Dienas kopš miršanas:
3164
Gadi kopš miršanas:
8
Tēva vārds:
Antons
Kategorijas:
Amatnieks, Mākslinieks (-e)
Tautība:
 latvietis
Kapsēta:
Rušonas pagasts, Antonišķu kapi

1944  dzi­mis Rē­zek­nes apr. Si­la­jā­ņu pa­gas­ta “Dū­bēs” (tagad Preiļu rajona Riebiņu novads).

Ama­ta pa­ma­tus ap­gu­vis tē­va An­to­na va­dī­bā.

Dēls - Aivars, vedekla - Vēsma. Mazdēls - Jumis.

A.Ušpeļa keramikas izstāde

1960-1965 Mā­cī­jies Rī­gas LMV Rē­zek­nes fi­li­ālē

1968 pie­šķir­ta TDM kva­li­fi­kā­ci­ja

1972 Uz­ņemts MS

1997 Lat­vi­jas amat­nie­cī­bas ka­me­ras meis­ta­ra dip­loms

1964 Sāk pie­da­lī­ties iz­stā­dēs kā Lat­vi­jā, tā ār­ze­mēs:

 • 1964 – Pre­iļos, Rē­zek­nē, Ma­do­nā,
 • 1965 Rēzkenē Si­la­jā­ņu ke­ra­mi­kas iz­stā­dē,
 • 1967 Rīgā A.Pa­ulā­na un vi­ņa skol­nie­ku dar­bu iz­stā­dē,
 • 1970, 1977, 1979, 1982 Mas­ka­vā;
 • 1978 Pa­rī­zē, Un­gā­ri­jā;
 • 1980 Pa­rī­zē;
 • 1988 Ka­za­ņā

Ir vai­rāk kā 40 izstāžu da­līb­nieks

Pie­da­lās starp­tau­tis­ka­jos ke­ra­mi­kas ga­da­tir­gos

 • Ol­den­bur­gā(1994-96),
 • An­de­hā(abi Vā­ci­jā, 1996-97)

Per­so­nāl­iz­stā­des:

Rē­zek­nē:

 • 1980
 • 1982
 • 1994

Maskava

 • 1980,
 • 1982

Tel­šos(Lie­tu­vā)

 • 1986

Cē­sīs:

 • 1999

Ar Uš­pe­ļu dzim­tas ke­ra­mi­kas iz­stā­dēm Jas­mui­žā (1982,1978), Rē­zek­nē(1983), Rī­gā (1995)

Dar­bi at­ro­das vi­sos no­zī­mī­gā­ka­jos Lat­vi­jas mu­ze­jos, Māk­slas fon­dā Mas­ka­vā, kā arī dau­dzās pri­vāt­ko­lek­ci­jās. 

Ap­bal­vo­ju­mi:
1970 Dip­loms par pie­da­lī­ša­nos PSRS Tau­tas māk­slas iz­stā­dē Mas­ka­vā
1977 Pirm­ās pa­kā­pes dip­loms par pie­da­lī­ša­nos iz­stā­dē “Māk­sli­nie­ki dzim­te­nei” Mas­ka­vā
1985 MS dip­loms un A.Pa­ulā­na me­da­ļa.

Ra­do­ši iz­ko­pis vi­sus Si­la­jā­ņu tau­tas ke­ra­mi­kai rak­stu­rī­gos ti­pus : vā­zes, krū­zes, me­dau­nie­kus, eļ­ļas trau­kus. Da­ri­nā­jis pus­die­nu, ka­fi­jas un alus ser­vī­zes, de­ko­ra­tī­vos sie­nas šķīv­jus un sveč­tu­rus. Vei­do­jis trau­kus ar da­ļē­ju virs­mas gla­zē­ju­mu.

Literatūra:

 • I.Viļ­ču­ka, P.Uš­pe­lis Sveč­tu­ris Lat­ga­les ke­ra­mi­kā,Rē­zek­ne,2000, “Lat­ga­les dru­ka”
 • Māk­sla un ar­hi­tek­tū­ra bio­grā­fi­jās (3),Rī­ga,2000, “Pre­ses nams”

http://www.preilubiblioteka.lv/?menu=12&smenu=15

Nav pesaistītu vietu

  loading...

    Saiknes

    Saistītās personas vārdsSaitesDzimšanas datumsMiršanas datumsApraksts
    1Antons UšpelisAntons UšpelisTēvs22.11.191219.10.1993
    2Pēteris UšpelisPēteris UšpelisBrālis02.05.195028.10.2003

    Nav norādīti notikumi

    Birkas