Ēriks Žilinskis

Dzimis 6.II (24.I pēc v. st.) 1912. Jēkabpilī privātadv. Kārļa Žilinska (Karl Schilinsky, 27. (15. pēc v. st.) IV 1877. Sunākstes mācītājmuižā – 9.VI 1946. Jēkabpilī) un Annas, dzim. Sockis (28.V 1881. Salas (tag. Ābeļu) pag. – 25.V 1959. Jēkabpilī), ģimenē.

I pasaules kaŗa laikā ģimene devusies bēgļu gaitās uz Krieviju; dzīvojusi Iekškrievijā, tad pārcēlušies uz Ziemeļkrieviju.

1920. atgriezies Latvijā.

Dzīvojis Jēkabpilī, Torņa ielā 18.

No 1920. mācījies un 1926. beidzis Jēkabpils pils. 1. latv. psk.

1929./30. m.g. apmeklējis Jēkabpils valsts ģimn., kur mācījies no 30.VIII 1926. līdz 1.VI 1930. un beidzis ģimn. kursu pēc ģimn. tipa.

No 27.IX 1930. līdz 1943.II sēm. stud.iur. LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fak. Tiesību zinātņu nod. (matr. nr.15283).

No 1939. līdz 1940. pildījis obligāto kaŗadienestu Latvijas armijā; dienējis Latgales artil. pulkā. Piešķirta dkar. dienesta pak. Dienesta laikā nosūtīts uz vv. kursiem Cēsīs pie Atsev. artil. div-na. No dienesta atvaļināts kpr. dienesta pak.

Pad. okup. laikā strādājis par nacionalizācijas komisijas pr. Rīgas nekustamo īpašumu pārvaldē.

29.III 1941. beidzis LVU Ekonomiski – Jurid. fak. pilnu kursu tiesību zinātņu specialitātē ar dipl.iur. kvalifikāciju.

30.VII 1942. ļoti sekmīgi beidzis LU Tiesību zinātņu nod. pilnu kursu ar arodtiesībām.

30.XII 1943. sekmīgi beidzis LU Tiesību zinātņu nod. ar mag.iur. gradu.

Paralēli studijām, no 1934. līdz 1936. mācījies glezniecību gleznotāja K. Visocka studijā Rīgā.

Kā brīvklausītājs, ar īpašu Arch. fak. dekāna prof. E. Laubes atļauju, tiek piesaistīts Arch. fak. zīmēšanas un gleznošanas kursam; klausījies prof. B. Vipera mākslas vēstures kursu.

Brīvajos laikos mīlējis ar velosipēdu apbraukāt Latviju.

Sākoties II pasaules kaŗam, tiek iesaukts armijā, pabeidzis virsnieku kursus, saņēmis rezerves lt. dienesta pak.

1943. mobilizēts Latv. leģionā, dienējis 19.div.

1943. Rīgā sarīkojis savu gleznu izstādi.

II pasaules kaŗa beigās 8.V 1945., pēc vētraina laivas brauciena no Ventspils līdz ar citiem leģionāriem izdevies nokļūt Gotlandes salā Zviedrijā.  

Ticis internēts Gotlandē un sākotnēji ievietots filtrācijas nometnē pie Havdhēmas (Havdem).

Kad PSRS 2.VI 1945. Zviedrijai izteikusi „priekšlikumu” izdot vācu un vācu kontrolē bij. kaŗavīrus, t.sk. latv. leģionārus, un Zviedrijas valdība tam vēlāk arī piekritusi, baltiešu vidū sācies izmisums.

2.VII 1945. nosūtīts darbos uz Martebū (Martebo) kūdras purvu.

21.VIII 1945. pārcelts uz meža darbiem Kapelshamnas (Kappelshamn) mežā.

Vēlāk atgriezies Havdhēmas nometnē. 

3.X 1945. nosūtīts uz filtrācijas nometni Rinkabijā (Rinkaby), 2 km no Geltoftas (Gälltofta) pie Kristianstades (Christianstadt).

12.X 1945. līdz ar citiem leģionāriem pārvietots uz Rennesletes (Ränneslätt) latv. internēto nometni 2 km no Ekšē (Eksjö).

29.XI 1945. tiek nosūtīts uz Halmstādes (Halmstad) slimnīcu, kur pārdozējis zāles, noturēts par mirušu un aizvests uz morgu, kuŗā viņš no aukstuma beidzot esot attapies.

No 5.XII 1945. atradies Hervikā (Herrvik), Estergarnas (Östergarns) pag.

5.I 1946. ievietots Geltoftas (Gälltofta) filtrācijas nometnē pie Kristianstades (Christianstadt).

Kāds pazīstams zviedru students apliecinājis, ka Žilinskis Gotlandē ieradies V 1945. kā civils bēglis un I 1946. panākta viņa atbrīvošana no internējuma.

14.I 1946. kopā ar vlt. Vili Krūmiņu ticis atzīts par civilo bēgli, pārvests uz Lenhuvudu (Lenhovda) un vēlāk atbrīvots.

Vēlāk, kad draudējis otrais baltiešu izdošanas vilnis, esot nedrošībā par iespējamo piespiedu repatriāciju, pievienojies Jāņa Andrupa vad. 17 vīru grupai, kas pieņemusi lēmumu no Zviedrijas doties uz Lielbritāniju ar zvejas motorlaivu Matilde.

Pēc 7 diennakšu brauciena ieradies Lielbritānijā, Sīhauzas zvejnieku ostiņā netālu no Bervikas pils.

No 1947. strādājis Latvijas sūtniecībā Londonā, sākumā kā reģistrators un archīvists.

IX 1953. sniedzis liecības ASV Kongresa īpašās izmeklēšanas komitejas pr. Čārlzam Kerstenam (Charles Joseph Kersten) par Latvijas okup.

No VIII 1973. bijis Latvijas sūtniecības Londonā kons. sekr. ar tiesībām parakstīt pases un apliecināt citus konsulāros darījumus.

No IX līdz XI 1981. bijis Latvijas sūtniecības Londonā pagaidu vad.

Sūtniecībā strādājis līdz 1987., kad slimības dēļ pensionējies.

Skautojis, no 1925. aktīvs LSCO biedrs; 1931. bijis roveru cand. 20.skautu vienībā Rīgā.

Daudz darbojies literātūras laukā, piedalījies Latv. preses b-bas Anglijas kopas dib.; bijis kopas biedrs.

Radījis ap 500 eļļas gleznu, gleznojis galvenokārt portretus.

Kopš 1941. piedalījies glezniecības izstādēs Rīgā, vēlāk Stokholmā un Londonā; no 1966. rīkojis personālizstādes.

Latv. mākslinieku b-bas biedrs.

Lielbritānijas Latvju b-bas biedrs.

Piedalījies DV f. dib., 8 g. darbojies DV f. valdē; bijis kultūras nozares vad.

2.VI 1962. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.

Miris 18.X 1990. pēc 3 g. slimošanas Londonā, Lielbritānijā. Kremēts, 25.X 1990. izvadīts no Londonas Golders Green Crematorium krematorijas kapellas un apglabāts Brukvudas ciemata kapsētas (Brookwood Cemetery) latv. nodalījumā pie Vokingas (Woking) pils. Sārijas (Surrey) grāfistē apm. stundas braucienā no Londonas.

Atzīmējot Ērika Žilinska simtgadi 25.V 2012. Jēkabpilī ticis organizēts atceres pasākums ar piemiņas akmens atklāšanu pie Ē. Žilinska kādreizējās dzīvesvietas Torņa ielā 18, savukārt Jēkabpils mākslas salonā Sakta līdz 31.VIII 2012. bijušas skatāmas dažādos g. tapušās Ē. Žilinska gleznas.

Luterticīgs, 7.IV (25.III pēc v. st.) 1912. kristīts Jēkabpils ev. lut. dr. bazn.

Studentu korporācijā Fraternitas Academica (Latviensis) uzņemts 1931.I. Visp! k!ts 2.II 1931. Kr!t! O. Mednis, kr!m! A. Berka. Spec! k!ts 26.I 1932. Balsstiesības ieguvis 28.V 1932. K!tā ievēlēts par s/l mag!pauc!, ekst!g!t!. Uz dienesta laiku armijā ieskaitīts k!g!. Pēc dienesta atjaunots Spec! k!tā. Filistrējies. 1953. bijis viens no L!K!A! Londonas un Dienvidanglijas K!K! dib.; vairākkārtīgi pildījis mag!cant! pienākumus. Darbojies k!ta s/l Anglijas kopā.

 

LVVA, 4266.f., 1.apr., 11.l., 61.-62.lp.,

LVVA, 4266.f., 1.apr., 37.l., 104., 106.lp.,

LVVA, 7427.f., 1.apr., 15050.l.,

Austrālijas Latvietis 16.IX 1990. Jānis Frišvalds. Ardievas Ērikam Žilinskim, 7.lpp.,

Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātn̦u fakultātes Tiesību zinātn̦u nodal̦as absolventu dzīves un darba gaitas (1919-1944). L. Lapiņš, A. Dravnieks, Senatora Augusta Lēbera f., Rīga, 1999, -504.lpp., il.,

Latvju enciklopēdija. 1962-1982. V sēj. Rockville, Mērilendā, ASV: ALA Latv. institūts, 2006, 525.lpp.,

Album Fratrum Academicorum. Studentu korporācijai Fraternitas Academica 80. Korporācijas vēstures un biedru biografiskā enciklopēdija. Sast. Kārlis Līdaks, Fraternitas Academica, Rīga 2005, 396.lpp., il.,

Album Fratrum Academicorum. Studentu korporācijai Fraternitas Academica 90. Korporācijas vēstures un biedru biografiskā enciklopēdija 1925-2015. Sast. Kārlis Līdaks, Fraternitas Academica’s Filistru biedrība, Rīga 2015, 328.-329.lpp., il.,

Māsīcas Irmas Bites, dzim. Jērcāns, dēla Jāņa Bites dati no ģimenes archīva, 22.V 2015.,

Brīvā Latvija, 28.V-3.VI 2016. nr.20 (1438). Valija Berkina Pieminām diplomātu Ēriku Rūdolfu Žilinski, 10.lpp.,

9.lp. nr.50 http://www.lvva-raduraksti.lv/lv/menu/lv/2/ig/3/ie/1545/book/773.html,

http://search.findmypast.co.uk/results/world-records/england-and-wales-deaths-1837-2007?lastname=zilinskis,

http://www.mfa.gov.lv/data/file/e-izstade/Content/Data/Zilinskis/Biography.html,

http://www.mfa.gov.lv/data/file/e-izstade/Content/Data/Zilinskis/Foto.view.html,

http://www.tjelvar.se/flyktingar/akter/613.htm,

http://zagarins.net/jg/jg43/JG43_Mierins.htm,

http://www.old.historia.lv/alfabets/B/BA/balt_izd/izd.htm,

http://www.brookwoodcemetery.com/information/cemetery-map/,

http://jvestnesis.lv/modules.php?name=News&file=article&sid=4857,

http://www.radio1.lv/latvija-3/item/4524-visur-zem-k%C4%81j%C4%81m-dzimtenes-zeme.html,

http://www.jekabpils.lv/lv/tic/iepazisti/kulturvesture-un-muzeji/pieminas-vietas/erika-rudolfa-zilinska-pieminas-vieta

 

Avoti: LVVA, biographien.lv, Album Fratrum Academicorum

Nav pesaistītu vietu

  loading...

    Saiknes

    Saistītās personas vārdsSaitesDzimšanas datumsMiršanas datumsApraksts
    Birkas